Privacyverklaring

Boneschansker Consultancy, gevestigd aan Eendrachtsweg 4 2411 LV Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Boneschansker Consultancy verwerkt in sommige gevallen, afhankelijk van de soort opdracht, persoonsgegevens van de opdrachtgever. Dit kunnen persoonsgegevens van medewerkers van de opdrachtgever zijn, dit laatste alleen met toestemming van deze medewerkers.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die actief door opdrachtgever verstrekt worden, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens Boneschansker Consultancy
Boneschansker Consultancy verwerkt persoonsgegevens voor de volgende mogelijke doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren;
– U te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
– Om diensten te leveren;
– Persoonlijke casusgegevens in verband met bijv. een rol als juridisch adviseur of
vertrouwenspersoon

Bewaartermijnen persoonsgegevens Boneschansker Consultancy
Persoonsgegevens worden max. 1 jaar na einde opdracht bewaard. Bij einde opdracht worden slechts de naam en adres van het bedrijf bewaard. Afhankelijk van de inhoud van de opdracht en de aard van de gegevens kan het zijn dat er een wettelijke bewaarplicht geldt. Alsdan geldt de daarbij behorende termijn. Het kan ook mogelijk zijn dat, gezien de aard van de opdracht, gegevens wel langer dan 1 jaar bewaard worden. Die gegevens worden dan geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Boneschansker Consultancy verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien van toepassing, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met opdrachtgever. Dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.

Cookies
Boneschansker Consultancy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boneschansker Consultancy. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijke verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u aangewezen, organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Boneschansker Consultancy wijst u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Boneschansker Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. marga@boneschansker.eu

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, bijv. door een wetswijziging of door een wijziging in de aard van de werkzaamheden van Boneschansker Consultancy. Het is daarom raadzaam de verklaring af en toe te raadplegen.

Contactgegevens
Boneschansker Consultancy
Mw. mr. M (Marga) Boneschansker
Eendrachtsweg 4
2411 LV Bodegraven
06 144 84 984
marga@boneschansker.eu
www.boneschansker.eu